FOLLOW US :        Language :          

Training & Seminars

Seminar RTC Kawalan Ubat Tradisional dan Produk Kosmetik 2017

x
Dari Selasa, 25 April 2017 -  8:30
Ke Rabu, 26 April 2017 -  5:00

 

AGENDA(TENTATIF)

 

SEMINARRTCKAWALANUBAT-UBATANTRADISIONALDANKOSMETIKBERNOTIFIKASI

 

2017

 

OLEH BAHAGIAN REGULATORI FARMASI NEGARA,KKM

 

Objektif

 

1.  Memberi pendedahan kepada para peserta berkaitan kawalan ubat-ubatan tradisional dan kosmetikbernotifikasidiMalaysia.

 

2.  Memberikemahiranasas kepada parapesertamembuatpendaftaranubat-ubatantradisionaldan notifikasikosmetikdiatastalian.

 

3.  Memberikefahaman asasberkaitankeperluanAmalanPerkilanganBaikdanAmalanEdaranBaik dalampengilanganubat-ubatantradisionaldankosmetikbernotifikasi.

 

 

25 April 201(Selasa)

Masa

Tajuk

Penceramah

08.30pagi

Pendaftaran

09.00pagi

PenglibatanBPFKdalamprogramRTC

PusatKompliansdanPelesenan:

09.15pagi

Sistempendaftarandannotifikasidiatastalian

(online)Quest3+NPRA

PPPS

10.15pagi

Minumpagi

10.30pagi

Pengenalankepadakawalan,syarat-syarat  dan pendaftaranubattradisionalatastalian(QUEST

3+)diMalaysia

PusatPendaftaranProduk

12.00t/hari

SoalJawab

(semuapenceramahsesi pagi)

12.30t/hari

Makantengahhari

01.30petang

Pengenalan kepadakawalan,syarat-syarat dan notifikasi produkkosmetik atastalian(QUEST3+) diMalaysia

UnitKosmetik,PusatPASCA PendaftaranProdukdanKawalan Kosmetik

03.00petang

Pengenalakepada  permohonan  pelesenan,

pemeriksaanAPB,permohonansijilAPBsecara atastalian(QUEST3+)diMalaysia

PusatKompliansdanPelesenan

04.30petang

SoalJawab

(semuapenceramahsesi petang)

05.00petang

MinumPetang&TamatHariPertama


26 April 201(Rabu)

Masa

Tajuk

Penceramah

09.00pagi

Keperluan kawalan kualiti ubat tradisional dan produkkosmetik

PusatKawalanKualiti

10.00pagi

MinumPagi

10.15pagi

TopikmengenalAmalanPerkilanganBaik(APB)

PusatKompliansdanPelesenan

12.30t/hari

SoalJawab

(semuapenceramahsesi pagi)

01.00petang

Makantengahhari

02.00petang

KeperluanAsasAmalanPengedaranBaik(AEB)

PusatKompliansdanPelesenan

03.00petang

Mengurusaduandanarahanpanggilbalikproduk

PusatPASCA PendaftaranProduk

danKawalanKosmetik

04.00petang

SoalJawab

(semuapenceramahsesi petang)

04.30petang

MinumPetang&TamatSeminar

Lokasi : Dewan Anggerik, Bahagian Regulatori Farmasi Negara, NPRA
Hubungi : En. Francis : 03 - 7801 8551

Kembali